Ubezpieczenie na Życie

Ubezpieczenia Grupowe na Życie

Ubezpieczenie Grupowe na Życie można uzyskać już od 3 osób. Celem przygotowania oferty potrzebujemy tylko dwóch podstawowych danych: numer REGON lub NIP oraz ilość zatrudnionych pracowników.

Kto może przystąpić do Ubezpieczenia Grupowego na Życie?

▪ Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona u Ubezpieczającego bez względu na formę prawną zatrudnienia,
▪ Małżonek pracownika,
▪ Partner pracownika,
▪ Pełnoletnie dziecko/dzieci pracownika.

Zalety Ubezpieczenia Grupowego na Życie

▪ Brak konieczności wypełniania ankiet medycznych przez osoby przystępujące,
▪   Szeroki zakres ochrony życia i zdrowia ubezpieczonego oraz jego Rodziny – 24 godziny na dobę,
▪ Ochrona zdrowia ubezpieczonego – polisa obejmuje do 44 jednostek chorobowych,
▪   Ochrona zdrowia dziecka obejmuje 21 jednostek chorobowych,
▪   Ochrona z tytułu pobytu w szpitalu może trwać nawet 365 dni w ciągu roku,
▪ Wypłata już nawet za 1 dzień pobytu w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,
▪ Wypłata świadczenia za zgon dziecka bez górnej granicy wieku dziecka,
▪ Decyzje o wypłacie świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, w przypadkach niezłożonych, podejmujemy wyłącznie na postawie przedłożonych dokumentów (bez komisji lekarskiej),
▪ Możliwość wypłaty świadczenia przed zakończeniem leczenia,
▪ Katalog zawiera 546 rodzajów operacji. Operacje wykonywane w placówce medycznej działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa, w warunkach bloku operacyjnego, w tym także chirurgia jednego dnia. Operacje wykonywane metodą endoskopową, otwartą oraz zamkniętą,
▪ Świadczenie z tytułu rehabilitacji, nawet do 30 dni pobytu na zwolnieniu lekarskim poszpitalnym, jest wypłacane już po 10 – dniowym pobycie w szpitalu,
▪ Najszerszy zakres ochrony w zakresie leczenia specjalistycznego na polskim rynku ubezpieczeniowym,
▪ Szpital na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej,
▪ Świadczenie za pobyt w szpitalu ubezpieczonego spowodowany chorobą oraz zawałem serca lub udarem mózgu za każdy dzień pobytu w szpitalu pod warunkiem, że pobyt ten trwał minimum 1 dzień,
▪ W ramach naszej odpowiedzialności, w ryzykach np. pobytu w szpitalu czy operacji chirurgicznej, odpowiadamy za zdarzenia ubezpieczeniowe, nawet jeżeli są następstwem stanów chorobowych mających miejsce przed zawarciem umowy ubezpieczenia.